Ai Ai Aide

Ai ai aide
joga bonito que eu quero ver
Coro : ai ai aide
joga bonito que eu quero aprender
Coro : ai ai aide
Aidê aidê aidê
Coro : ai ai aide
Aidê cadê você
Coro : ai ai aide..