Vim Lá Da Bahia Pra Lhe Ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra ler ver
Coro : Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra ler ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver, Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver
Coro : Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Vim lá da Bahia pra lhe ver
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra ler ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver
Coro : Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver