Tim, Tim Tim Aruandê

Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda, aruandê
Coro : Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda, aruandê
Coro : Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda, Aruande
Coro : Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda, Aruande
Coro : Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda e mandigueiro
Coro : Tim tim tim Aruandê
Aruanda, Aruanda e Macunge
Coro : Tim tim tim Aruandê